Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego „Butik Angel”

§1

Postanowienia ogólne

1.1.Sklep internetowy „Butik Angel” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego regulaminu.

1.2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.butikangel.pl prowadzony jest przez Kamilę Kruszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Butik Angel Kamila Kruszewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Przemysłowa 46A/88 61-541 Poznań, NIP: 5562160355 REGON: 091600953, adres poczty elektronicznej: sklep@butikangel.pl.

1.3 Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających z butiku internetowego „Butik Angel”. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa- ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo maja te przepisy.

1.4. Butik internetowy „Butik Angel” oferuje nowe towary. Obowiązkiem butiku internetowego „Butik Angel” jest dostarczenie klientowi towaru wolnego od wad.

1.5. Wszystkie ceny w butiku internetowym „Butik Angel” wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

1.6. Kontakt z obsługą butiku internetowego „Butik Angel” następuje za pośrednictwem adresu e-mail sklep@butikangel.pl , telefonicznie 536064898 oraz przez formularz kontaktowy na stronie butiku.

§2

Zamówienia

2.1. Zamówienia w butiku internetowym „Butik Angel” można składać poprzez stronę internetową.

2.2. Zamówienia w butiku internetowym „Butik Angel” można składać 24h na dobę.

2.3. Złożenie zamówienia w sobotę, niedzielę lub święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

2.4. Cechy produktów tzn. opis produktu umieszczone są na karcie produktu. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem zamówienia.

2.5. Dokonując zakupów w butiku internetowym „Butik Angel” klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

2.6. Butik internetowy „Butik Angel” akceptuje formy płatności:

  • e-przelew
  • przelew tradycyjny 57 2490 0005 0000 4500 3991 7617 Alior Bank, Butik Angel, Przemysłowa 46 A/88 61-541 Poznań
  • karta płatnicza
  • PayU

2.7. Zamówienia z powyższymi formami płatności pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

2.8. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, klient ma obowiązek dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upłynięciu tego terminu umowa sprzedaży zostaje zerwana z winy klienta.

2.9. Butik internetowy „Butik Angel” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, które może budzić poważne wątpliwości, m.in.  niepełne dane, brak adresu e-mail, błędny adres e-mail lub numer telefonu.

2.10. W przypadku, gdy realizacja zamówienia bądź jego części nie będzie możliwa, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i wspólnie ustalone zostaną dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu produktu podobnego, wydłużenie czasu realizacji zamówienia, częściowa realizacji bądź też w ostateczności anulowanie zamówienia.

2.11. Realizacja zamówień prowadzona jest w dni robocze tzn. od poniedziałku do piątku na terenie całej Polski, za pośrednictwem i wg. cennika poczty polskiej.

2.12. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.

2.13. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

2.14.Butik internetowy „Butik Angel” nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie przesyłki w przypadku błędnego bądź niepełnego podania adresu przez klienta.

2.15. Przewidywany czas dostawy to 1-4 dni roboczych. W okresie świątecznym (18-26 grudnia) czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.

§3

Odstąpienie od umowy

3. Towar zakupiony w butiku internetowym „Butik Angel” może zostać zwrócony w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

3.1. Towar, który zostaje zwrócony nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony z dokumentem zakupu (paragon) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować.

3.2. Oświadczenie o odstąpieniu (wzór) powinno zostać wysłane na adres Butik Angel, WGO box 066 ul.Głogowska 248 60-104 Poznań. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uznana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni.

3.3. Zwroty wysłane bez konsultacji z butikiem internetowym „Butik Angel” na jego koszt, nie będą przyjmowane.

3.4. Płatności dokonywane przez klienta zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego.

§4

Reklamacje

4. W przypadku reklamacji dotyczących wad jakościowych, ilościowych i merytorycznych klient obowiązany jest do kontaktu mailowego z butikiem internetowym „Butik Angel”.

4.1. Reklamacje należy składać bezpośrednio u sprzedawcy pod adresem mailowym podanym w niniejszym regulaminie (patrz „Postanowienia ogólne” )

4.2. Do reklamacji należy dołączyć protokół reklamacyjny.

4.3. Butik internetowy „Butik Angel” ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.

4.4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§5

Opisy i zdjęcia produktów

5.1. Produkty zaprezentowane na zdjęciach mogą różnić się nieznacznie od tego jak wyglądają w rzeczywistości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt mailowy.

5.2. Prezentowane zdjęcia produktów są uzupełnieniem opisu oferowanych towarów, mogą przedstawiać oferowany produkt wraz z innym produktem, który nie stanowi integralnej części oferowanego produktu, o ile opis produktu nie stanowi inaczej.

5.3. Butik internetowy „Butik Angel” dokłada wszelkich starań, aby prezentowane  produkty poprzez zdjęcia i opis były zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

5.4. Każdy produkt zakupiony w butiku internetowym „Butik Angel” jest fabrycznie nowy.

5.5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu m.in. zdjęć i opisu towarów bez pisemnej zgody butiku internetowego „Butik Angel”.

§6

Ochrona danych osobowych

6.1. Składający zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

6.2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty,a także do żądania ich usunięcia.

6.3. Powyższe postanowienia, szczegółowo są uregulowane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz.926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U.Nr 100, poz. 1024)

§7

Postanowienia końcowe

7.1. Umowy zawierane poprzez butik internetowy „Butik Angel” zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej butiku internetowego „Butik Angel”.

7.3.Butik internetowy „Butik Angel” zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej butiku internetowego „Butik Angel”. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

7.5. Sprzedawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk ani innego podobnego porozumienia w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

 


Formularz zwrotu

Formularz reklamacyjny